26.09.2020 |
Viure als Pirineus

ADMINISTRACIÓ LOCAL

La Diputació de Lleida dota amb 10 MEUR el Pla de Dinamització Local 2019

Cada ajuntament podrà demanar subvenció per a un projecte sempre i quan s'hagi iniciat després de l'1 de gener d'enguany
Pla mitjà on es pot veure un moment del Ple ordinari de la Diputació de Lleida amb la taula del president i vicepresidents al fons/ACN
Pla mitjà on es pot veure un moment del Ple ordinari de la Diputació de Lleida amb la taula del president i vicepresidents al fons/ACN
La Diputació de Lleida dota amb 10 MEUR el Pla de Dinamització Local 2019

La Junta de govern de la Diputació de Lleida ha aprovat aquest dilluns la convocatòria per a la concessió de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, corresponent al Pla de Dinamització Local de la Diputació de Lleida. La dotació econòmica d'aquest pla és de 10 milions d'euros i es correspon a l'anualitat 2019. Poder ser beneficiaris del Pla els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades del territori de la demarcació veguerial de Lleida, de l'Alt Pirineu i de la comarca del Solsonès. En cas que sigui un organisme dependent de l'ens local, l'ajut el sol·licitarà l'ens local indicant expressament l'organisme o entitat que executarà l'actuació. Cada beneficiari només podrà presentar una actuació per a ser subvencionada.

L'objecte d'aquest Pla és regular la cooperació econòmica de la Diputació de Lleida en la realització d'obres i la prestació de serveis de competència municipal en matèria d'obres de primer establiment, reforma, enderroc, restauració, rehabilitació o gran reparació -restant excloses les obres de manteniment o simple conservació-; les adquisicions de béns inventariables, destinades a l'exercici de competències o activitats locals, i les assistències tècniques destinades a honoraris de redacció d'instruments de planejament urbanístic i honoraris de redacció i direcció dels projectes tècnics necessaris per a contractar i executar actuacions subvencionables.

Aquestes subvencions, que es regeixen pel procediment de concurrència competitiva, podran demanar-se en les properes setmanes, fins el 31 de gener del 2020 

Aquestes subvencions, que es regeixen pel procediment de concurrència competitiva, podran demanar-se en les properes setmanes, fins el 31 de gener del 2020, d'acord al procediment que es publicarà al Butlletí Oficial de la Província (BOP). L'ordenació i la instrucció dels expedients es durà a terme per part del Servei de Cooperació Municipal de la Diputació de Lleida, seran informades per una comissió qualificadora que formularà una proposta que passarà a dictamen de la Comissió Informativa de Cooperació Municipal per a que, finalment, la Junta de govern resolgui mitjançant resolució motivada.

Les inversions subvencionades per la Diputació de Lleida s'executaran durant l'anualitat de l'atorgament de la subvenció i en tot cas abans del 31 de desembre del 2021. En cas que no es pugui executar dins d'aquest termini, el beneficiari podrà demanar una pròrroga màxima d'un any i s'atorgarà o desestimarà la proposta, prèvia valoració de la petició i mitjançant resolució motivada. En aquesta convocatòria, s'admetran actuacions contractades amb anterioritat a l'atorgament de la subvenció sempre que ho hagin estat després de l'1 de gener del 2019.

La Diputació de Lleida dota amb 10 MEUR el Pla de Dinamització Local 2019
Comentarios