15.07.2020 |
Viure als Pirineus

Catalunya amb els refugiats

En aque­sta notícia podeu tro­bar tota la infor­ma­ció de la cam­pa­nya de rec­ol­l­ida de roba i altres mate­ri­als "Catalunya amb els refu­giats", en la que la Fun­dació Nous Cata­lans participa.

El cartell d'ajuda als refugiats.
El cartell d'ajuda als refugiats.
Catalunya amb els refugiats

Antecedents:

Està arrib­ant el fred a Sèr­bia, Croà­cia i Eslovè­nia i pel que sabem s’hi estan aca­bant les mantes i roba d’abric per aju­dar els refu­giats. Es cal­cula que a la nit s’arriben a tem­per­a­tures de 4 graus i les prop­eres set­manes podrien baixar dels 0 graus. Ja sabem que les insti­tu­cions cata­lanes estan preparant l’acollida als refu­giats que, tard o d’hora, vin­dran a Catalunya. Però, de moment, la gran massa de per­sones que han fugit de la guerra i recla­men asil són a l’Europa cen­tral, a l’anomenada rura dels Bal­cans, molts cam­i­nant encara i inten­tant creuar fron­tera rere frontera.

Mate­r­ial necessari:

 • mantes
 • sacs de dormir
 • ten­des de campanya
 • anoracs o jaque­tes d’abric (infants i adults)
 • botes (infants i adults)
 • altra roba d’abric (infants i adults)

Mil­lor si tot aquest mate­r­ial pot ser nou o, com a mínim, semi­nou, net i en bones condicions

Punts de recollida:

 • Punt cen­tral de rec­ol­l­ida: Barcelona Car­rer de Sant Adrià, 20, a Sant Andreu (una nau a l’antiga fàbrica Fabra i Coats). Aviseu prèvi­a­ment al 934 662 462.
 • A la zona del Besòs, la Fun­dació Nous Cata­lans ha cedit la seva seu a Santa Coloma de Gramenet (car­rer Pom­peu Fabra, 22, al costat de la parada Santa Coloma de la L1 del metro) i la Fun­dació Esportiva Grama també recull l’ajut al Nou Munic­i­pal de Santa Coloma (avin­guda Can Peix­auet s/​n).
 • A Barcelona, la FAEC posa la seva seu a dis­posi­ció a les tardes (car­rer Vil­a­marí, 31 baixos).
 • A la regió de Girona, el “pro­jecte Xevi" dels Parcs de Bombers cen­tral­itzen l’ajut al Parc de Bombers La Pera, al Baix Empordà.
 • A Vilade­cans s’ha con­sti­tuït un col.lectiu de “Veïns sol­i­daris de Vilade­cans" al car­rer Pare Artigues 1 (cen­tre par­ro­quial) els dies 2, 3, 4 de novembre.
 • A les Ter­res de l’Ebre, a Camar­les, l’empresa Mis­tral Bon­sai SL, ho recull a la car­retera nacional 340, km 1093. I moltes escoles ho estan rec­ollint a cada cen­tre, seguint la majo­ria, la crida feta per la FAPAC

Telè­fon d’informació gen­eral: 934 662 462 (des de les 10h a les 14:30h i des de les 17h a les 20h). Cor­reu: [email protected]

Catalunya amb els refugiats
Comentarios