Butlletí número 2

El Centre d'Atenció Primària de Tremp ha habilitat un espai per a l'alletament matern

Aquesta acció forma part d'un projecte més ampli, que dona resposta al compromís dels serveis de salut pel respecte als  drets de les persones usuàries, que es troben recollits a la Carta de Drets i Deures de la ciutadania en relació amb la salut i l'atenció sanitària. L'espai compta amb les condicions d'intimitat i confort necessàries per permetre la lactància en un entorn adequat

foto mare lactant al CAP de  Tremp
photo_camera Una mare lactant al CAP de Tremp

Els professionals de l'equip van respondre una enquesta per identificar totes els punts a millorar quant a confidencialitat. Posteriorment els van prioritzar segons l'impacte en els usuaris i la factibilitat de la solució.

Entre d'altres aspectes es valorava si hi havia consultes en que la llitera  era visible des de la sala d’espera,  l'existència de cortines per preservar la zona d'exploració, l'aïllament acústic de les consultes, la possibilitat de ser atès en un lloc reservat per l'administratiu si així ho sol·licita l'usuari, la informació que es dona per telèfon des del taulell en presència d'altres pacients o si es demana  autorització prèvia al pacient per la presència d'un estudiant en pràctiques durant la visita.

En el cas de l'equip de Tremp, s'han prioritzat també d'altres objectius: disminuir les interrupcions a les consultes i millorar la gestió de les trucades telefòniques de les persones usuàries.

Cada projecte serà desenvolupat  per un grup de treball multidisciplinari de professionals (metges, infermeres i administratius).

L'equip de Tremp al llarg dels darrers dos anys ha desplegat la nova carta de drets i deures de les persones, donant-la a conèixer en el moment de l'acollida als nous usuaris i als professionals de nova incorporació.

Tots els equips del territori de la Gerència d'Alt Pirineu participen del projecte de millora de la confidencialitat portant a terme accions a partir dels dèficits identificats per oferir una millor assistència.  Una de les accions més importants per facilitar la tasca assistencial i donar un millor servei als taulells de recepció i a les consultes dels centres de salut, és sens dubte la possibilitat que s’ofereix als usuaris de demanar hora per internet. La programació a través d’internet és una avantatge molt gran pels usuaris, que els evita desplaçaments i moltes trucades telefòniques, però també permet preservar la seva privacitat. També se'n va fer difusió a la darrera fira de primavera del passat maig.

La Gerència d'Alt Pirineu és l'únic territori de l'ICS que des de 2016 ha establert la formalització sistemàtica d'un acord escrit i signat  entre l'empresa i cadascun dels professionals, pel qual aquests es comprometen a conèixer els drets dels usuaris i a ser-ne garants durant la seva tasca assistencial.  

La Nova Carta de Drets i Deures va ser elaborada i aprovada pel Departament de Salut el juny de 2015.  El Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya en va prendre coneixement en la sessió de 25 d’agost de 2015. Podeu consultar el contingut a canalsalut.

Com a principals actors del sistema sanitari que sou les persones usuàries, us animem a consultar quins son els vostres drets envers la salut i l'assistència sanitària.  

Però per a preservar aquests drets, també hem de tenir en consideració els nostres deures com a ciutadans. Quant a la confidencialitat tenim tots plegats el deure de respectar i mantenir la intimitat i la confidencialitat de terceres persones en tots els àmbits assistencials, incloent-hi l’atenció dels pacients a domicili. Aquest deure afecta també a l’ús de mitjans de gravació i reproducció en qualsevol acte assistencial.

A continuació us detallem el contingut concret del document pel que fa al tema de la confidencialitat.

DRETS RELACIONATS AMB LA CONFIDENCIALITAT

Un dels drets més importants a preservar durant l'assistència sanitària, és el de la confidencialitat, que requereix tenir en compte molts aspectes:

-Privacitat i intimitat tant acústica com visual.

-Cal facilitar roba i un espai adequat per canviar-se, així com limitar l’accés dels professionals i d’altres persones. També s’ha de preservar la intimitat durant els tras­llats per motius sanitaris.

-Confidencialitat de la informació.  

-Dret a que la informació relativa a les dades dels actes sanitaris es mantingui dins del secret professional estricte. Les  dades més sensi­bles son les relatives a la pròpia salut però també ho son les creences, l’herència genètica, l’adopció, les malalties infeccioses, les relacions familiars i socials, ser subjecte de maltractaments, etc.

-Dret a decidir qui pot estar present durant els actes sanitaris.

-Dret a ser informat  i acceptar o no  la possi­ble presència d’investiga­dors, estudiants o altres professionals. Dret a decidir i explicitar quins familiars o persones vinculades poden estar presents en l’acte assistencial, llevat dels casos en què aquesta presència sigui incompatible o no adequada amb la prestació del tracta­ment i les cures; en aquest cas és necessària la justificació argumentada i explícita.

-Els menors d’edat superior als 16 anys, tenen també el mateix dret, i cal acceptar la presència dels acompanyants que el menor demani.

-En cas de menors entre 12 i 16 anys, també poden dema­nar privacitat i confidencialitat en la consulta o acte sanitari però la decisió final serà dels professionals, que han de valorar el context i la maduresa emocional i intel·lectual de la persona menor a fi de de­manar, en cas que la consideri necessària, la presència o l’absència dels pares, tutors legals o terceres persones de la confiança del menor.

-En general, els menors tenen dret a poder estar acompa­nyats pels familiars o els acompanyants durant els actes sanitaris  i durant una hospitalització, amb l’ob­jectiu de minvar les possibles seqüeles psico­lògiques que se’n poden derivar.

-Dret al respecte per la llibertat ideològica, religiosa i de culte.

-La persona té dret que es respectin els seus valors morals i culturals i les seves conviccions ètiques, espirituals i religioses.  En tot moment, i fent especial èmfasi en situ­ació d’ingrés, la persona té dret a sol·licitar o rebutjar tant suport espiritual com atenció re­ligiosa segons la seva creença i té dret que es faciliti l’accés a qui li proveeixi aquest suport.  La pràctica que derivi d’aquest dret ha de ser compatible amb la pràctica mèdica i respectu­osa amb les normes del centre i amb les altres persones. 

DEURES RELACIONATS AMB LA CONFIDENCIALITAT

Per tal de fer efectius aquets drets, totes les persones quan fem d’usuàries del sistema sanitari, tenim uns deures: 

-Deure a respectar i mantenir la intimitat i la confidencialitat de terceres persones.

-Deure de respectar la intimitat i la confidencialitat de terceres persones en tots els àmbits assistencials, incloent-hi l’atenció al domicili. Aquest deure inclou el respecte a les normes de l’ús de mitjans de gravació i repro­ducció en qualsevol acte assistencial.

institut-catala-de-la-salut

Més a Salut
thumbnail-1
Salut

Veus el que beus?

Cartell_vacuna_grip-1
Butlletí número 1

Fem-li el salt a la grip