06.12.2022 |
Viure als Pirineus

URBANISME

Llum verda al desenvolupament del sector del Campament de FECSA, a la Torre de Cabdella

Les edificacions existents es preserven i dos nous àmbits es destinen a sostre hoteler i a 45 cases unifamiliars
Campament Central Hidroelèctrica de Capdella
Campament de la Central Hidroelèctrica de Capdella
Llum verda al desenvolupament del sector del Campament de FECSA, a la Torre de Cabdella

La comissió territorial d'Urbanisme de l’Alt Pirineu ha donat el darrer vistiplau a la modificació del planejament de la Torre de Cabdella (Pallars Jussà) que permetrà desenvolupar el sector conegut com el Campament de FECSA, preservant les edificacions existents, protegides, i delimitant dos nous àmbits amb usos hotelers i residencials. Així, a la part nord aigües amunt de la central es proposen 5.473,32 m2 de sostre residencial (amb un màxim de 54 habitatges unifamiliars, 45 de nova construcció i 9 existents), mentre que a la sud, aigües avall, hi ha exclusivament 3.897,89 m2 per a sostre hoteler. Per desenvolupar aquest sector discontinu caldrà tramitar un Pla de millora urbana.

La modificació aprovada aquest divendres comporta una disminució de 26.236,39 m2 de sostre global, fins els 18.735,20 m2 de sostre. També es redueix el nombre màxim d'habitatges en 224 i s'incrementa el sòl públic en més de 530 m2. D'aquesta manera, només es permet la conservació de les 25 edificacions existents (21 catalogades i altres 4 existents) i no se n'admeten de noves ni increments de densitat o volum de les existents. També se suprimeix el nou pont sobre el riu que es preveia construir en el planejament anterior i es manté l'existent. Mentre, es qualifica com a equipament un edifici catalogat i inicialment qualificat com a serveis tècnics privats, el qual acollirà un museu.

Sant Julià d'Espui(Esglesia de Sant julià d'Espui)
De fet, la modificació del planejament té com a objectiu fer viable el desenvolupament urbanístic d'aquesta zona, modificant el seu àmbit i ordenació com a conseqüència de la gran afectació que suposa la inundabilitat en el sector que es preveia inicialment. També es té en compte el grau de consolidació de part dels seus terrenys i les edificacions existents amb reconegut valor patrimonial. La comissió d'Urbanisme ja va aprovar definitivament aquesta modificació de les Normes subsidiàries de la Torre de Cabdella el febrer de 2020, però llavors va supeditar la seva entrada en vigor a que l'ajuntament presentés un text refós incorporant una sèrie de prescripcions tècniques. D'aquesta manera, aquest divendres la comissió ha donat conformitat a aquest text refós.

La zona coneguda com a Central de Capdella i Campament de FECSA se situa al nord del nucli d'Espui. Els terrenys estan delimitats entre la carretera L-503 i el riu Flamisell. El barranc d'Erinyolo travessa l'àmbit d'est a oest per la seva part sud. En aquesta zona es troba el campament de la central hidroelèctrica de Cabdella, un assentament industrial establert l'any 1912, considerat Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) i que inclou les edificacions originals.

Llum verda al desenvolupament del sector del Campament de FECSA, a la Torre de Cabdella
Comentarios