A partir de divendres ja es poden presentar les sol·licituds per optar a les subvencions per al pagament de lloguer 2017

A partir d’aquest divendres, 21 d'abril, i fins el 19 de juny, es podran presentar les sol·licituds per poder optar a les subvencions de concurrència competitiva per al pagament de lloguer 2017.

Aquest divendres, 21 d'abril, a les 20 hores, tindrà lloc una sessió informativa a la sala Sant Domènec i es lliuraran les sol·licituds que caldrà presentar a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell fins el 19 de juny.

A partir d’aquest divendres, 21 d'abril, i fins el 19 de juny, es podran presentar les sol·licituds per poder optar a les subvencions de concurrència competitiva per al pagament de lloguer 2017.

Al respecte d'aquesta convocatòria, demà passatdivendres 21 d'abril, a les vuit del vespre, tindrà lloc a la sala Sant Domènec de la Seu d'Urgell, una sessió informativa i explicativa sobre la resolució que recull les bases reguladores per a la concessió d'aquesta prestació anual.
Durant la sessió també es lliurarà als presents el full de sol·licitud que cal omplir per poder obtenir aquesta prestació aquest any 2017. Les sol·licituds omplertes caldrà presentar-les a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, concretament al Servei d'Habitatge.
 

Requisits

Els requisits que han de complir els sol·licitants per poder optar a aquesta prestació anual són:

- Tenir la residència legal a Catalunya.

- Tenir uns ingressos de la unitat de convivència suficients per poder pagar el lloguer, i que no superis els límits establerts.

- Ser titulars del contracte de lloguer de l’habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronat.

- No pagar un lloguer mensual per l’habitatge superior a l'estipulat a la demarcació de Lleida.

- Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera (en cas de resolució favorable, és el número de compte bancari on farà l'abonament l'Agència de l'Habitatge de Catalunya).

- Presentar els comprovants del pagament de les rendes de lloguer de l'any 2017 en el moment de presentar la sol·licitud

- Pagar el lloguer de l’habitatge per un dels sistemes següents: transferència bancària o rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud

- No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

- Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social

 

comentaris
Més a Immobiliària