06.12.2022 |
Viure als Pirineus

L’Institut Joan Brudieu de la Seu impartirà la doble titulació del batxillerat i del baccalauréat

El proper curs 2017-18, l'institut Joan Brudieu de la Seu d’Urgell oferirà cursar el currículum mixt Batxibac, que permet als alumnes completar el batxillerat i el baccalauréat i obtenir així la doble titulació.

BATXIBAC
El Batxibac arriba a la Seu.
L’Institut Joan Brudieu de la Seu impartirà la doble titulació del batxillerat i del baccalauréat

Els objectius d’aquesta doble titulació són:

 • Oferir una formació bicultural i bilingüe.

 • Afavorir la mobilitat dels joves a nivell europeu, des de l’educació secundària, permetent un accés de ple dret a qualsevol universitat dels dos països.

 • Facilitar la inserció professional i la mobilitat dintre del món del treball amb un plus de coneixement d’una llengua i una cultura que ens són properes.

 • Possibilitar que l’alumne assoleixi el nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència en llengua francesa.

Per accedir al Batxibac l’alumnat ha de demostrar un nivell bàsic de francès, equivalent al B1 del Marc Europeu de Referència per a les Llengües. A l’Institut Joan Brudieu de la Seu d’Urgell aquesta acreditació pot ser mitjançant:

 • titulació oficial B1

 • justificant del centre d’ensenyament francès on hagi estat escolaritzat/da (per exemple: Lycée Français, etc.)

 • la superació d’una prova de nivell que es realitzarà al nostre centre el dilluns 08/05/2017 a les 16.00 h.

El calendari de preinscripció al Batxibac és el següent:

 • Presentació de sol·licituds a la secretaria de l’Institut Joan Brudieu, del 2 al 4 de maig

 • Prova de nivell en llengua francesa al centre (per als que no acreditin el nivell B1), el 8 de maig, a les 16:00 h

 • Publicació de la llista d’alumnat admès, el 12 de maig

El currículum mixt del Batxibac comporta que un terç de l’horari lectiu s’ha de cursar íntegrament en llengua francesa i, obligatòriament, ha d’integrar la Literatura francesa i la Història de França, que s’han d’impartir en francès. Els alumnes que cursin el Batxibac han d’estudiar el Francès com a primera llengua estrangera a primer i a segon. Altres matèries que s’han d’impartir, també en francès:

 • Treball de recerca

 • Estada d’estudis, feina o voluntariat a França

 • Tutoria

Per obtenir la doble titulació cal:

 • Superar totes les matèries del batxillerat.

 • Acreditar les hores de formació en francès i els complements curriculars establerts.

 • Superar una prova externa de les matèries específiques al mes de maig:

 • Llengua i literatura franceses, la prova de la qual es composa de:

 • Exercicis escrits: Un comentari de text, una redacció i un assaig sobre un tema prèviament establert.

 • Exercici oral, en què l’alumnat ha de dialogar amb el tribunal sobre un tema prèviament establert.

 • Història, la prova de la qual correspon al currículum de la matèria comuna Història i de la matèria específica Història de França, i consisteix en un comentari de text i en el desenvolupament d’un tema.

La nota final del batxillerat està formada pel 90% de la mitjana de les assignatures cursades més el 10% del Treball de recerca.

La nota final del Batxibac és la nota mitjana ponderada entre el 70% de la nota mitjana del batxillerat i el 30% de la qualificació global de la prova externa.

L’alumnat tindrà dues notes per accedir a la universitat:

 • La nota del Batxillerat: la nota mitjana del batxillerat, la nota de la fase general de les PAU i, si és el cas, la nota de la fase específica de les PAU.

 • La nota del Baccalauréat, que si cal podrà anar acompanyada de les notes de la fase específica de les PAU.

Aquestes dues vies no són excloents, sinó que l’alumnat pot optar per les dues alhora o bé pot utilitzar la que li vagi millor. L’alumnat batxibac també pot accedir a les Universitats franceses, en les mateixes condicions dels alumnes del baccalauréat francès.

Es pot obtenir més informació a través d'aquest enllaç:

www.xtec.cat/web/curriculum/batxillerat/baccalaureat

L’Institut Joan Brudieu de la Seu impartirà la doble titulació del batxillerat i del baccalauréat
Comentarios