PROTECCIÓ CIVIL

Bellver de Cerdanya aprova el Document Únic de Protecció Civil Municipal

L’acord adoptat i el Document se sotmet a informació pública per termini de 30 dies hàbils
Bellver de Cerdanya plaça Major
photo_camera Plaça Major de Bellver de Cerdanya / Feliu Sirvent

El Ple de l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya, en sessió extraordinària celebrada el proppassat 4 de desembre, va aprovar inicialment el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM), redactat per l’equip redactor de MS Consultors, S.L.

L’acord adoptat i el Document se sotmet a informació pública per termini de 30 dies hàbils mitjançant anunci publicat al tauler d’anuncis de l’Ajuntament (e-tauler), a la seu electrònica i al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, per tal que les persones que puguin estar interessades puguin formular les reclamacions i al·legacions que estimin pertinents.

En el supòsit que durant aquest termini no s’hi formuli cap al·legació, l’acord inicial esdevindrà definitiu sense necessitat d’adoptar cap més altre acord.
L’expedient també es podrà consultar a l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya (de 9 a 14 hores) durant el termini de trenta dies hàbils, a comptar des del següent a la data de la publicació en el BOP.

Bellver de Cerdanya plaça Major
Plaça Major de Bellver de Cerdanya / Feliu Sirvent

Document únic de protecció civil municipal: DUPROCIM

Els municipis han d'elaborar dos tipus de plans de protecció civil municipal:

  • un pla d'actuació municipal per cada risc concret (anomenats riscos especials). Cada pla d'especial d'emergències de la Generalitat estableixen quins municipis tenen l'obligatorietat de disposar del pla d'actuació municipal.
  • el pla bàsic d'emergència municipal que és de caràcter multirisc i serveix per als riscos que no disposen de cap pla d'actuació municipal. L'obligació d'elaborar el pla bàsic d'emergència municipal correspon als municipis de més de 20.000 habitants, als municipis turístics o als considerats de risc especial segons la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.

Els municipis han de tramitar els seus plans mitjançant el document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM) que ha d'incloure, com a mínim, tots els plans de protecció civil municipals pels quals el municipi en té obligació d'acord amb els corresponents plans especials d'emergències de la Generalitat. També pot incloure altres plans especials si tenen la recomanació de fer-los.

Procediment de tramitació i homologació

Els plans de protecció civil municipals han de ser elaborats i aprovats pels municipis i homologats per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya. Un cop redactat el pla, els passos són els següents:

  1. Procés d'informació pública.
  2. Informe favorable de la Comissió de Protecció Civil Municipal, si en disposa
  3. Aprovació pel ple de l'ajuntament.
  4. Tramesa als serveis territorials de Protecció Civil de la Generalitat per la posterior homologació per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.