EMPRESES

El Parc del Segre SA convoca un concurs per a contractar el gerent de la societat

El Parc del Segre SA és una societat de capital íntegrament municipal, depenent de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell,
Parc del segre gerent 1
photo_camera Vista aèria de les instal·lacions del Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell /

El Parc del Segre SA , societat de capital íntegrament municipal depenent de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, ha convocat un concurs per a contractar un gerent.

Les bases es poden consultar aquí i es instàncies es poden presentar fins el dia 18.06.2021 de la forma següent:

Telemàticament i a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i fins a les 24.00h1

Personalment i amb cita prèvia al registre de l'Ajuntament de La Seu d'Urgell (plaça dels oms 1), fins a les 14:00h.

Per correu, cal enviar un buro fax que es rebi a l'Ajuntament abans de les 14:00h.La informació es pot obtenir a Parc Olímpic del Segre, telèfon 973-36.00.92 o l'e-tauler de l'Ajuntament www.laseu.cat.La Seu d'Urgell, 10.05.2021.

CONCURS PER A COBRIR LA PLAÇA DE GERÈNCIA PER A LA SOCIETAT DE PARC DEL SEGRE, SA
 

Primera. Objecte.

L’objecte d'aquest concurs és contractar un gerent per a Parc el Segre, SA; societat anònima de capital íntegrament municipal de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell.

Segona. Funcions.

2.1. Les funcions pròpies del gerent són:

 Organitzar, coordinar i dirigir del conjunt dels serveis de la societat en base a les directrius que fixi el Consell d'Administració iimpulsant la creació de sinèrgies i els recursos existents.
 Impulsar, mantenir i millorar l'aplicació sobre transparència a la societat.
 Gestionar el personal sota la supervisió de la cap del Servei de Recursos Humans de l'Ajuntament.
 El comandament immediat del personal de la societat, incloent el dictarinstruccions de treball concretes.
 Proposar la contractació de personal en funció de les necessitats de la societat al departament de de Recursos Humans de l'Ajuntament i executar-les atenent a les seves indicacions.
 Fer el seguiment general del compliment dels contractes que signi la societat, d'acord amb els procediments legals i amb respecte a les funcions del responsables del contracte que s'hagin designat.
 Impulsar l’execució material dels acords del Consell d’Administració.
 Gestionar el treball intern de la Societat des del punt de vista jurídic, econòmic i contractual.
 Preparar d'acord amb la Intervenció, els estats de previsió d'ingressos i dedespeses de l'exercici per presentar-los a l’aprovació del Consell d'Administració.
 Prestar la deguda col·laboració i recolzament a la intervenció municipal facilitant la documentació i informació necessària per a dur a terme el control intern,en la seva vesant de funció interventora i control financer.
 Col·laborar amb la Secretaria en la correcta gestió de la societat des del punt de vista de la legalitat de les actuacions.
 Representar administrativament a la Societat amb l'abast que fixi el Consell d'Administració.
 Ordenar i signar els pagaments que tinguin consignació expressa amb l'abast que fixi el Consell d'Administració.
 Assistir tècnicament a la Presidència, a la Junta General i al Consell d’Administració
 Informar al Consell d'Administració i a la Junta General de la seva gestió, facilitant la informació social que li sigui requerida.
 Assistir a les sessions de la Junta General i del Consell d’Administració.
 Assistir a reunions fins i tot amb la possibilitat de fer desplaçaments fora de la Seu d'Urgell, incloent la possibilitat de pernoctar.
 Redactar un Pla Estratègic de la societat lligat a un Pla de negoci, que defineixi quins objectius es volen assolir i quins recursos es necessitenen tos els seus àmbits.
 Desenvolupar-lo proposant al Consell totes les actuacions i operacions empresarials que consideri necessàries o convenients per a millorar la qualitat de la gestió empresarial per part de la societat
 Dinamitzar les activitats existents i buscar-ne de noves per a actuar com a focus i un dels motors del desenvolupament econòmic i de marca del territori.
 Desenvolupar els mecanismes de mesura i control del resultat de les activitats de la societat establint el sindicadors adients.

2.2. A més, el Consell d'Administració podrà delegar en el Gerent les atribucions que consideri adients per a obtenir una millor gestió de la societat.

Tercera. Retribucions.

3.1.Les retribucions màximes anuals són per al 2021 de 50.000,00 euros que tindran la mateixa estructura retributiva i import que s'aplica als funcionaris de l'Ajuntamenti es distribuiran de la forma següent:
1. Retribucions fixes: un 40.000 Euros bruts /any distribuïts de la següent forma:
 Sou mensual: 2.923,58€ per 12 pagues (SB,1.214,39; CD, 764,54€; CE,944,65€)
 Pagues extres: 2.458,57€ per dues pagues. (SB, 749,38€; CD, 764.54€; CE, 944,65€)
2. Retribucions variables: 10.000,00€/any com a màxim. La part variable es distribuirà en funció de l’assoliment d’objectius. Aquests i els imports els fixarà el
Consell d’Administració. SB, Sou base; CE, nivell de complement de destinació, 26; CE, Complement específic

3.2. A més, meritarà els triennis i es reconeixeran els serveis prestats amb els
mateixos criteris que s'apliquen als funcionaris de l'Ajuntament.

3.3. Els imports s'actualitzaran en la mateixa forma que es prevegi per als empleats de
l'Ajuntament.

Quarta. Règim jurídic.

4.1. El contracte és el laboral especial d’alta direcció, regulat pel Reial Decret 1382/1985, d’1 d’agost, que regula la relació laboral de caràcter especial del personal d’alta direcció.
4.2. A més, atenent a la naturalesa de la societat, se li aplica al gerent el Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l'Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic (Acord GOV/82/2016, de 21 de juny,publicat al DOGC de 23.06.2016) amb les adaptacions que siguin necessàries per a aplicar-lo a una entitat local. Si en la vigència del contracte s'aprova un codi anàleg destinat a l'administració local, també li serà aplicable.

Cinquena. Durada del contracte.

5.1.La durada del contracte es fixa en tres períodes diferents:
1. El primer període durarà fins la data de jubilació de l'actual gerent (12.11.2021) i tindrà les funcions de suport a aquest i coneixement detallat de la societat i el seu funcionament. Durant aquest període les retribucions seran només de la part fixa.
2. Període de prova amb una durada de 6 mesos, que començarà immediatament després de la finalització de l'anterior. Durant el període de prova cobrarà també només la part fixa.
3. Contracte de gerència, que tindrà una durada inicial de 4 anys a comptar des de la data d'inici del període de prova.
5.2.El contracte es podrà prorrogar per acord formal de les parts per períodes successius d'un màxim de 4 anys cada un. La pròrroga podrà formalitzar-se fins a 2 mesos abans de la data prevista per a la finalització del contracte. El contracte s'extingirà automàticament sense necessitats de preavís en el moment en què es compleixin els 4 anys inicials o cada una de les pròrrogues si no hi ha l'acord formal
indicat.

Sisena. Jornada laboral, horaris, festes, vacances i permisos.

6.1. Atenent a les característiques del lloc de treball, la jornada es fixa en 1.700 hores anuals.
6.2. Normalment s'estableix una presència ordinària obligada a les instal·lacions de la societat entre les 09.30 i les 14.00de dilluns a divendres. Malgrat això, les parts, en qualsevol moment, podran fixar-ne un altre a la vista de les necessitats i funcionament de lasocietat.La resta d'hores es podran fer tant en horari de matí com de tarda, diürn o nocturn segons les necessitats de l'Ajuntament. No hi haurà compensació econòmica ni en temps per hores realitzades fora de l'horari de presència mínima fixat.
6.3.La resta de condicions de jornada laboral, horari, vacances, festes i permisos són les que es preveuen al pacte-conveni dels treballadors de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell.

Setena. Procediment de selecció. La selecció es farà pel procediment de concurs.

Setena. Requisits.
7.1. Els aspirants hauran de complir els requisits següents:
a) Titulació: Llicenciatura o Grau a la data límit per a presentar les instàncies
(nivell A1 per als funcionaris). No s'estableixen titulacions concretes.
b) Tenir el nivell C de català o l’equivalent del CNL.
c) Tenir carnet de conduir de tipus B1.
d) Tenir un títol de nivell B2d'anglès.
e) Tenir el nivell mig d'ACTIC.
f) No patir cap malaltia ni tenir cap defecte físic que impedeixi l'exercici de les funcions pròpies del lloc de treball. S'haurà d'acreditar a requeriment de la societat mitjançant un certificat mèdic.
g) No haver estat separat per mitjà d'expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.
h) No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual que inclou l'agressió i l'abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic d'éssers humans. Per acreditar que és
així, caldrà aportar una certificació negativa del Registre Centrals d'Antecedents Penals o l'autorització a l'Ajuntament per a sol·licitar-la.
7.2.Les persones que no tinguin el nivell requerit en algun dels idiomes, hauran de passar una prova de nivell equivalent al que s'ha indicat indicat com a requisit.
7.3.Tots aquests requisits s'hauran d'acreditar com a molt tard a la data límit per a presentar les instàncies mitjançant la presentació dels justificants i documents oportuns i les declaracions responsables pertinents. En cas contrari, l'aspirant serà exclòs de les proves.

Vuitena. Termini de presentació d’instàncies.

8.1. Les instàncies es podran presentar al registre de l'Ajuntament adreçades a Parc del Segre, SA fins el 18.06.2021. La presentació es farà amb el model oficial que es facilitarà a les oficines de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell i a la seu electrònica de
l'Ajuntament.
8.2. Amb les instàncies, els aspirants han de presentar la següent documentació:
- Còpia del DNI.
- Còpia del títol acadèmic que habiliti per participar a les proves.
- Carnet de conduir de tipus B1.
- Els que el tinguin, el certificat que acrediti el coneixement de català.
- Els que el tinguin, certificat que acrediti tenir un títol de nivell B2 d'anglès.
- Els que el tinguin, certificat que acrediti tenir el nivell mig d'ACTIC.
- Un currículum vitae.
- Informe de Vida laboral.
- Acreditació del tots els mèrits que al·leguin, que ha de fer-se amb documents originals o còpies compulsades.
- Memòria prevista la base Onzena, presentada en suport informàtic signat digitalment.
8.3. No es valoraran els mèrits que només se citin i no s'acreditin documentalment, o, en el cas de l'experiència laboral, si no s'acredita de forma suficientment clara l'abast, titulació requerida, funcions, durada i empleador.
8.4. Cas que els serveis de la societat detectin que falta algun dels documents, atorgaran a l'interessat un termini de 10 dies per tal que els completi.

Parc del Segre 2

Novena. Llista de persones admeses

9.1. La cap del departament de RRHH de l’Ajuntament, a la vista de la documentació presentada pels aspirants, farà la proposta raonada de la llista d’aspirant admesos i exclosos
9.2.A la vista de la documentació, el president del Consell d'Administraciófixarà la llista de persones admeses i excloses, determinarà els membres del tribunal i fixarà la data de valoració dels mèrits.

Desena. Tribunal.

10.1. El tribunal que avaluarà els aspirants estarà format per les persones següents:
President
El president del Consell d'Administració.
Vocals
- El secretari de l'Ajuntament.
- El gerent de la societat.
- La Interventora accidental de l'Ajuntament.
- Un membre tècnic designat pel Consell d'Administració amb experiència en gestió.
- Un membre del Consell d'Administració, designat pel propi Consell d'Administració
d'entre els membres que no siguin regidors de l'Ajuntament.
Secretaria.
L'assumirà la persona cap del servei de Recursos Humans de l'Ajuntament.
10.2. La identificació concreta de cada membre i del seu suplent es farà en aprovar la llista de persones admeses i excloses.

Onzena. Criteris de selecció

En aquesta fase de selecció es valorarà la formació i experiència professional dels aspirants que compleixen els requisits, que gestionarà aquesta fase del procés, d’acord amb els següents criteris:
1. Primera Fase.
Consisteix en una prova psicotècnica adequada la les tasques a realitzar. El resultat serà d'apte o no apte.
2. Segona fase. Experiència i Formació (Màxim 50 punts)
Consisteix a avaluar la capacitació tècnica de la persona candidata en base a la seva trajectòria professional i a la seva formació. Es valoraran els aspectes següents:
2.1. Experiència.
S'atorgaran fins a 25 punts per treballs de gestió en empreses o entitats amb tasques de direcció o gerència. Es tindrà en compte la durada de l'experiència, que les empreses o entitats incloguin com aobjecte social o funcionsel desenvolupament activitats o esdeveniments turístics i/o esportius, el volum econòmic de l'activitat de l'entitat anàleg o superior al de Parc del Segre SA (1.500.000 € anuals).
2.2. Formació.
S'atorgaran fins a 25 punts per la formació complementària. Es tindrà en compte la vinculació amb les tasques inherents al lloc de treball, el nivell de titulació assolit amb la formació, la durada de les formacions,la formació específica en direcció personal, la planificació estratègica, el lideratge d'equips, i altres aspectes vinculats directament i de forma majoritària a les tasques de la gerència que s'han indicat. A més, es consideraran especialment els coneixements de francès o alemany amb nivell mínim de B.1,
3. Tercera. Memòria i entrevista (Màxim 50 punts)
Consistirà a avaluar la memòria que s'haurà presentat amb la instància amb una proposta sobre els aspectes següents:
1. Anàlisi de situació des del punt de vista intern i extern de la societat.
2. Organització de la societat.
3. Possibilitats d'ampliació de l'oferta d'activitats turístiques i esportives.
4. Propostes de comercialització dels productes de la societat.
5. Possibles ampliacions de les instal·lacions o nous equipaments.Es valorarà l'originalitat de les propostes, coherènciafuncional de la proposta, sostenibilitat econòmica, claredat i detall de l'explicació, coneixement de la societat, coneixement de la zona i els equipaments actuals de la ciutat. Els aspirants hauran de defensar la memòria en el decurs de l'entrevista. S'atorgaran fins a 25 punts per la valoració de la memòria i fins 25 punts per la seva defensa davant del tribunal i l'entrevista amb els aspirants. Aquesta entrevista versarà sobre la motivació per al lloc de treball, orientació a resultats, visió de la societat, ajust del perfil competencial, capacitat de diàleg i de resposta raonada a problemes. En l'entrevista i defensa de la memòria el tribunal també podrà fer preguntes i demanar aclariments sobre el contingut de la memòria.
11.2. L'acreditació dels mèrits es farà mitjançant la presentació dels documents originals justificants corresponents o de còpies compulsades. La data màxima per a presentar-los és la data límit per a presentar les instàncies.
11.3. En aplicació del que preveu l'art. 35.f de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, per justificar els mèrits, els aspirants que hagin treballat a l'Ajuntament de La Seu d'Urgell o entitats que en depenen hauran de citar els mèrits però no serà necessari que aportin els certificats acreditatius. El tribunal farà les comprovacions necessàries als arxius municipals per
atorgar els punts corresponents.
11.4. El tribunal farà la proposta de contractar en favor de la persona que hagi obtingut major puntuació.

Dotzena. Contractació.

12.1. L'acord de contractació el prendrà el Consell d'Administració. Amb finalitat d'acabar de formar la seva voluntat i atenent al component de confiança inherent al lloc de treball, el Consell d'Administració podrà optar per entrevistar-se amb els aspirants que hagin obtingut major puntuació.
12.2. Si el Consell d'Administració no considera apropiat a cap dels aspirants, podrà declarar desert el concurs.
12.3. L'aspirant contractat haurà de passar elperíode de prova indicat a la base 5.1.
12.4. Si l'aspirant proposat no signa el contracte, hi renúncia en qualsevol moment de la seva durada o pròrroga o no supera el període de prova, Parc del Segre, SA podrà optar entre fer una nova convocatòria o acudir al resultat de les proves i contractar l'aspirant que pertoqui per l'ordre en què han quedat. Si no hi ha nova convocatòria, el contracte tindrà les mateixes condicions que estan fixades en aquestes bases, excepte la primera fase de coincidència amb l'actual gerent prevista a la base 5.1.

Tretzena. Faltes i sanciones.

Per a determinar les faltes i les sancions s'aplicarà el que preveu el Reial Decret 1385/2015:

Catorzena. Extinció del contracte.

14.1.El contracte s'extingirà ordinàriament pel transcurs del termini previst en aquestes bases sense que s'hagi prorrogat. En aquest cas no hi haurà indemnització.
14.2. Parc del Segre SA podrà extingir el contracte en les condicions previstes al RD 1382/1985.