07.12.2021 |
Daniel Riera
14:07
21/01/15

Economia i empresa

Economia i empresa

La reforma fiscal del 2015 va arribar amb la publicació al B.O.E. de les lleis 26/2014 (I.R.P.F), 27/2014 (I.S.) i 28/2014 (I.V.A.) el dia 27 de novembre. Quan ens parlen de reforma, pensem que per fi es produirà el canvi estructural en el sistema d’impostos necessari per reactivar l’economia i incentivar el consum, malauradament aquest cop també s’ha quedat a mig camí.

Els únics comerciants que podem dir que estan d’enhorabona, són de flors i plantes,  que passen de tributar d’un 21% d’I.V.A. a un 10%. Un sector gens menyspreable ja que té un volum a Espanya d’entre 800-1.000 milions d’euros. Per contra, en matèria d’I.V.A. cal destacar que part del material sanitari passa del 10% al 21%, per recomanacions d’Europa.

En I.R.P.F. no podem aplaudir totes les modificacions. Malgrat això podríem afirmar que el balanç global seria lleugerament positiu pel contribuent. Destacaríem que el llindar mínim de retribució s’eleva fins als 12.000 euros, que s’incrementen els mínims personals i familiars i que s’han creat beneficis fiscals per les famílies nombroses i persones amb discapacitat. Per contra, es perd la deducció del 100% del lloguer pels propietaris amb inquilins menors de 30 anys i s’elimina la deducció per lloguer d’habitatge habitual pels inquilins que firmin contractes posteriors a l’1 de gener de 2015.

Fer menció especial també als canvis a les retencions aplicades a professionals i arrendaments, que es resumeixen a la següent taula:

Concepte

2015

2016

Retencions a professionals amb un rendiment inferior a 15.000 euros

15%

15%

Retenció a professionals general

19%

18%

Retenció a administradors de entitats inferiors a 100.000 euros

20%

19%

Retenció a administradors general

37%

35%

Rentes de l'estalvi, rendimients del capital mobiliari

20%

19%

Retenció a contribuents que comencin activitats professionals

9%

9%

Arrendaments

20%

19%

En Impost de societats sí que la rebaixa ha estat notable, reduint el tipus de gravamen del 30% al 28% pel 2015 i al 25% pel 2016.

Per tant, d’aquesta “reforma” ens queda un regust agre-dolç, a falta de més mesures i bonificacions que esperem veure compensades durant el 2015 amb un increment d’ajudes, subvencions o com a mínim, un canvi de rumb en la política econòmica del país..

Economia i empresa
Comentarios