ECONOMIA

La Generalitat treu de nou a subhasta 23 immobles procedents d'herències intestades, un d'ells a Puigcerdà

El preu de sortida dels immobles és un 20% inferior al fixat en la subhasta anterior, d’acord amb el que estableix la normativa patrimonial
Captura de pantalla 2023-07-28 125335
photo_camera Habitatge unifamiliar a Age, Puigcerdà / govern.cat

El Departament d’Economia i Hisenda ha convocat una segona subhasta pública per adjudicar un total de 23 immobles procedents d’herències intestades que van quedar deserts a la primera licitació que va tenir lloc l’1 de desembre del 2022. D’acord amb l’anunci que publica avui el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, les propietats que es posen a la venda estan distribuïdes en 22 lots separats i inclouen locals, solars i habitatges, que no són aptes per destinar-los directament a habitatge social.Els immobles, que es troben localitzats a un total de 14 municipis catalans a excepció d’un habitatge situat a Vinaròs (Castelló), tenen un preu de sortida un 20% inferior al fixat en la licitació anterior, tal com estableix la normativa patrimonial.

Els interessats a licitar per algun dels lots tenen temps fins al proper 23 d’octubre a les 14:00 hores per presentar les seves ofertes a la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat. La subhasta es farà el 29 de novembre del 2023, a les 12:00 hores, en un acte obert al públic a la seu del Departament d’Economia i Hisenda, on s’efectuarà l’obertura dels sobres econòmics i els licitadors podran millorar les seves ofertes a mà alçada.

La Direcció General del Patrimoni ha habilitat un telèfon d’informació i una adreça de correu electrònic per a les persones interessades a visitar algun dels immobles que estan a la venda. A més, les característiques tècniques de totes les finques es poden consultar al web del Departament d’Economia i Hisenda i a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. Per participar a la subhasta s’ha de dipositar, amb caràcter previ, a la Caixa General de Dipòsits del Departament d’Economia i Hisenda a Barcelona o a qualsevol de les seves delegacions territorials (Girona, Tarragona i Lleida), l’import de la garantia de cada lot, que s’estableix al plec de condicions d’aquesta subhasta.

Un mínim d’1,7 milions d’euros destinats a entitats assistencials, socials i culturals

Amb la venda dels 22 lots, la Generalitat preveu obtenir un mínim d’1.722.640euros, que pot ser millorat a l’alça en l’acte públic de la subhasta. D’acord amb la legislació vigent que regula les herències intestades, els imports ingressats seran destinats a finalitats habitacionals o a establiments d’assistència social o a institucions culturals preferentment del municipi o la comarca on el causant tenia la darrera residència.

L’administració catalana té encomanada legalment la funció de tramitar les herències intestades de les persones amb veïnatge civil català que han mort, presumiblement, sense haver atorgat testament i sense hereus o familiars coneguts fins al quart grau de consanguinitat, i de destinar els béns que hereta procedents d’aquestes herències intestades a entitats assistencials, socials, sanitàries o culturals i a polítiques d’habitatge social.

La Junta d’Herències, un òrgan col·legiat del qual formen part la Generalitat i les associacions municipalistes que representen a totes les corporacions locals, serà l’encarregada, un cop l’herència estigui totalment liquidada, d’establir els criteris per a l’efectiva distribució dels imports, mitjançant les corresponents convocatòries públiques, a les entitats interessades que hi puguin participar com a beneficiàries.

Captura de pantalla 2023-07-28 125335
Habitatge unifamiliar a Age, Puigcerdà / govern.cat

Habitatge unifamiliar a Age

La tipologia edificatòria correspon a un bloc d'habitatges aïllat de PB + 2 + Golfes. A la planta baixa hi ha 2 magatzems, a la planta primera 1 habitatge i a la planta segona 2 habitatges. També té unes edificacions annexes destinades a magatzems. Tot sobre una parcel·la de 1.236 m2 i en un estat de conservació deficient. Es considera com a habitatge unifamiliar aïllat, que és la tipologia habitual de la zona i l’original, i perquè l'edifici no està dividit registralment. Edificació de l'any 1916, amb estructura de murs de càrrega i bigues de fusta, i coberta inclinada de pissarra. Façana arrebossada i pintada.

Es tracta d'un SÒL URBÀ CONSOLIDAT, amb qualificació Clau 2, Ordenació Tradicional Ceretana, segons el POUM de Puigcerdà , aprovat definitivament el 29 de setembre del 2005 per la Comissió Territorial d'Urbanisme. Aquesta qualificació correspon al tipus d'ordenació tradicional de la comarca, que ha configurat la forma de l'edificació als agregats rurals històrics d'Age, Vilallobent i Ventajola i en alguns pocs edificis del nucli del Pont de Sant Martí, i que per motius d'unitat i coherència tipològica, es mantenen i conserven.

Segons consulta amb el tècnic municipal de l'Ajuntament de Puigcerdà , i segons la normativa urbanística vigent, la parcel·la és susceptible de ser dividida en dos solars edificables. El primer de 436 m2 i un aprofitament de 348 m2 corresponent a un únic habitatge i el segon de 800 m2 amb l'habitatge existent de 462 m2 i els magatzems annexes de 266m2.

Referència cadastral: 3570911DG1937S0001IB Dades registrals: inscrita al Registre de la Propietat de Puigcerdà, volum 1496, llibre 260, foli 12, finca 390, inscripció 7a.

Relació dels immobles que es subhastaran el proper 29 de novembre del 2023

Herències intestades
Herències intestades