MEDI NATURAL

Denunciats 12 vehicles en una setmana per circular camp a través al Parc Natural de l’Alt Pirineu

Els Agents Rurals recorden que al medi natural és prohibit circular fora de camins delimitats i estacionar en camps
Agents Rurals camp a través PNAP
photo_camera Denunciats 12 vehicles en una setmana per circular camp a través al Parc Natural de l’Alt Pirineu / @agentsruralscat

Aquesta setmana, els Agents Rurals han denunciat 12 vehicles per circular camp a través al Parc Natural de l'Alt Pirineu, per estacionar el vehicle o incomplir la normativa del parc.

Els membres del cos mediambiental de la Generalitat recorden que al medi natural els vehicles amb motor només poden circular per camins o pistes. Està prohibit circular fora de camins delimitats i estacionar en camps.

Ús de camins i vies rurals

La circulació motoritzada al Parc Natural i, en general, a tot el medi natural, es regula mitjançant la Llei 9/1995 de regulació de l'accés motoritzat al medi natural i el posterior desplegament mitjançant el Decret 166/1998 de regulació de l'accés motoritzat al medi natural, així com el Decret Legislatiu 3/2010 per a l'adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE relativa als serveis en el mercat interior, que modifica parcialment el procediment de notificació de l'activitat a l'administració i la Llei 10/2011, que afegeix l'article 6 a l'apartat 3 de la Llei 9/1995. A més, pel que fa a l'accés de vehicles de persones amb mobilitat reduïda, és d'aplicació la modificació recollida al capítol III de la Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i modificació de diverses lleis ambientals.

A més, els ens locals de l'àmbit del Parc Natural disposen d'ordenances pròpies, que poden restringir la normativa exposada anteriorment i que són d'obligat compliment en el seu àmbit territorial.

Per a l'ús ordinari de camins i vies rurals del Parc, no es requereix autorització prèvia de l'òrgan gestor del Parc.  L'ús ordinari dels camins i vies rurals inclou la circulació de persones, cavalleries, ramats, ciclistes i carros. També inclou la circulació de vehicles de turisme, sempre que sigui per vies sense l'accés restringit a la circulació motoritzada, i de qualsevol vehicle de transport destinat a l'aprofitament normal de les finques rústiques que tenen l'accés pels camins i vies rurals del Parc.

Per a la resta d'usos, considerats especials, es requerirà una autorització o comunicació prèvia, segons el cas.