23.02.2019 |
Viure als Pirineus

MÓN RURAL

El despoblament del món rural català es redueix quasi a la meitat

Els resultats de l'Observatori del Món Rural 2018 també indiquen que hi ha un atur més baix i una major creació d'empreses que a l'àmbit urbà

Imatge del documental 'No diguis blat: la memòria del món rural' Fundació Món Rural/Núria Campabadal
Imatge del documental 'No diguis blat: la memòria del món rural' Fundació Món Rural/Núria Campabadal
El despoblament del món rural català es redueix quasi a la meitat

El món rural català presenta un atur més baix i una major creació d'empreses que l'urbà. Així mateix, el despoblament rural es redueix actualment quasi a la meitat. Aquests són alguns dels resultats de l'Observatori del Món Rural 2018, que, entre altres coses, realitzen una comparativa entre la demografia, l'economia, els serveis i la qualitat de vida del món rural i els espais urbans. En relació a la qualitat de vida i els serveis, el món rural revalida la notable valoració assolida l'any 2017, destacant en positiu i de forma especial la satisfacció amb els serveis de salut o la reducció del nombre de municipis que no tenen llar d'infants. Com a notes negatives queden pendents de millora el transport públic i la disponibilitat de fibra òptica als domicilis. El preu dels lloguers tampoc són favorables ja que comencen a mostrar una tendència a l'alça.

Les dades més rellevants de l'informe constaten que, pel que fa a la demografia, el món rural català segueix perdent població, encara que s'observa una desacceleració d'aquesta minva, així com una reducció del nombre de municipis que pateixen aquesta realitat. A més, hi ha un increment de la població jove (menys de 35 anys) i de la població estrangera en el món rural. Finalment, creixen l'envelliment i el sobre envelliment tant en el món rural com en l'urbà, tot i que en l'àmbit rural aquest fenomen segueix sent més elevat. 

Respecte a l'economia, les dades són positives en ambdós casos, tot i que en el món rural resulten més sorprenents pel que tenen de poc conegut o esperat, ja que hi ha menys atur, una major afiliació a la seguretat social, i es crea més empreses que en els entorns urbans (en termes proporcionals).

El director general de Desenvolupament Rural, Oriol Anson, ha posat en valor la utilitat de l'Observatori com a ''eina per a prendre el pols al món rural i veure què cal reforçar o millorar'', tot destacant ''la necessitat d'abordar les seves problemàtiques des d'una perspectiva transversal que permeti una equiparació d'oportunitats entre les persones que resideixen en zones rurals i els veïns de ciutats i trames urbanes''. El director general de Desenvolupament Rural també s'ha referit a algunes iniciatives que s'estan duent a terme per a avançar en aquest treball transversal, com ara les accions dels grups Leader i la comissió sobre despoblament rural.

L'Observatori del Món Rural (OMR) és una eina nascuda l'any passat per tal de radiografiar i donar a conèixer la situació del món rural català en àmbits tan importants per al seu desenvolupament com la demografia, l'economia, els serveis i la qualitat de vida. la seva manera d'operar es basa en la recopilació de dades d'un conjunt d'indicadors anuals públics que permet reflectir i posar llum a una situació, la del món rural català, sovint poc coneguda i presonera d'un seguit d'idees preoconcebudes que no sempre es corresponen amb la realitat. L'anàlisi d'aquests indicadors, que són agrupats telemàticament – demografia, economia, serveis i qualitat de vida, i territori – permet traçar una evolució contínua de l'estat del món rural català. 

A més, una de les principals particularitats de l’Observatori és la seva vocació valoritzadora del món rural. És per això que, a banda de fer un seguiment dels indicadors de referència en cadascun dels àmbits analitzats, també duu a terme una comparativa de les dades recopilades per al món rural amb dades relatives a l’àmbit urbà, la qual cosa permet desmentir alguns tòpics molt sovintejats en la nostra societat.

El proper mes de novembre està prevista la presentació de les dades territorialitzades de les comarques rurals

Comentarios